Säännöt

KOTISEUTUYHDISTYS PISPALAN MOREENI RY:N SÄÄNNÖT

 

1 §

NIMI JA KOTIPAIKKA.

Yhdistyksen nimi on Pispalan Moreeni ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

 

2 §

TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT.

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepolitiikkaan sekaantumatta

 • herättää kotiseutuharrastusta Pispalan asukkaissa
 • vaalia Pispalan menneisyyttä ja tehdä se tunnetuksi ja
 • edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä Pispalan asukkaissa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä esitelmä- ja kokoustilaisuuksia, juhlia ja näyttelyjä, harjoittamalla museo-, julkaisu- sekä kustannustoimintaa, sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä Pispalan kehittämiseksi ja kaunistamiseksi.

Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa kioskiliikettä ja kahvilaliikettä.

Yhdistys asettuu yhteyteen Tampereen kaupungin virallisten elinten ja paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa, mikäli sen toiminta koskettaa näiden työskentelyaloja tai harrastuksia.

 

3 §

JÄSENET.

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät sekä yksityiset henkilöt että oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka kannattavat yhdistyksen tarkoitusperiä.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi pyrkijät. Hallitus pitää myös jäsenistä luetteloa.

Jäsenet ovat joko joko vuosijäseniä, jotka suorittavat jäsenmaksun vuosittain, tai ainaisjäseniä, jotka suorittavat kertakaikkisen jäsenmaksun, tai yhteisöjäseniä jotka suorittavat yhteisöjäsenmaksun vuosittain.

Jäsenmaksun suuruuden määrää marraskuussa pidettävä yhdistyksen syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Jäsen on äänivaltainen heti ensimmäisen jäsenmaksun suoritettuaan.

Jäsenen katsotaan kuuluvan yhdistykseen niin kauan kunnes hän kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä tahi erotetaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän toimii sen tarkoitusperiä vastaan, ei noudata yhdistyksen sääntöjä eikä yhdistyksen kokouksessa tehtyjä kaikkia jäseniä velvoittavia päätöksiä taikka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta, vaikka niitä on häneltä pyydetty.

Jäsenen erottaminen on hallituksen asia. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti vedota yhdistyksen kokoukseen jättämällä vetoomuskirjelmänsä mainitussa ajassa hallitukselle.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka huomattavalla tavalla on vaikuttanut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi.

 

4 §

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja se on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla.

Vuosittain eroavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä, ensimmäisellä kerralla arpomalla ja myöhemmin vuorollaan.

Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallituksen tehtävänä on

 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
 • hyväksyä uudet jäsenet ja eroanomukset sekä suorittaa jäsen-erottamiset 3 §:ssä mainituissa tapauksissa,
 • laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle,
 • tehdä esitys yhdistyksen jäsenmaksuista,
 • hoitaa yhdistyksen varoja ja sijoittaa ne varmalla tavalla,
 • antaa lausuntonsa yhdistyksen kokouksille jätetyistä esityksistä,
 • huolehtia yhdistyksen toiminnan vireydestä ja tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi.

Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan joko samassa tai seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

 

5 §

YHDISTYKSEN KOKOUKSET.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista toinen, kevätkokous, pidetään maaliskuussa ja toinen, syyskokous, marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tahi kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen  äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Yhdistyksen kokoukselle tarkoitetut esitykset on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Yhdistyksen sääntömääräiset ja muut kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla vähintään seitsemän (7) vuorokautta aikaisemmin jäsenille jäsenkirjeellä postitse tai sähköpostitse tai muulla tavalla.

Sääntömääräisissä kokouksissa johtaa puhetta kokouksen valitsema henkilö, muissa kokouksissa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat.

 

6 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa:

 • käsitellään hallituksen laatimat yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset,

toiminnantarkastajan niistä antamat lausunnot sekä vahvistetaan tilinpäätös,

 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

 

7 §

Yhdistyksen syyskokouksessa:

 • päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 • päätetään hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille maksettavista palkkioista
 • hyväksytään yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavalle kaudelle,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut tarvittavat hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
 • valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
 • käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

 

8 §

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIELIMET.

Yhdistyksen toiminnan edistämiseksi eri aloilla voidaan sen keskuuteen muodostaa jaostoja ja toimikuntia.

Yhdistyksen kokous tai hallitus asettaa jaoston suorittamaan jatkuvia ja toimikunnat hoitamaan kulloinkin esiintyviä tilapäisiä tehtäviä. Kuhunkin jaostoon tai toimikuntaan tulee kuulua vähintään yhden hallituksen jäsenen.

Yhdistyksen hallitus vahvistaa jaostojen ja toimikuntien toimintaohjeet.

 

9 §

ÄÄNESTYKSET.

Kokouksissa  on yhdistyksen jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kukaan ei saa äänestää toisen yksityisen jäsenen puolesta. Yhteisöjäsenen äänioikeutta saa käyttää siihen valtuutettu. Sama henkilö saa äänestää ainoastaan yhden yhteisöjäsenen puolesta. Jos päätöksiä tehtäessä äänet menevät tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Vaalit on suoritettava suljetulla lipulla, jos joku sitä vaatii.

 

10 §

NIMEN KIRJOITTAMINEN.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja taikka varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin taikka taloudenhoitajan kanssa.

 

11 §

TILIT.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut tarvittavat asiakirjat on helmikuun 15. päivään mennessä jätettävä toiminnantarkastajalle, jonka on ne oman lausuntonsa ohella jätettävä helmikuun loppuun mennessä hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle esittämistä varten.

 

 

12 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kolme neljättäosaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä muutosta kannattaa. Samoin voidaan päätös yhdistyksen purkamisesta tehdä ainoastaan samalla edellytyksellä ja on tämä päätös alistettava vähintään kuukauden kuluttua pidettävän uuden kokouksen samanlaisella enemmistöllä hyväksyttäväksi.  Jos kysymys sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta tulee kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä kokouskutsussa erikseen mainittava.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava Tampereen kaupungille käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

13 §

Muuten noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.